blow

blow
§ (blew, blown) მობერვა, ჩაქრობა, აფეთქება, ცვირის ხოცვა (ცხვირს იხოცავს)
§
1 დარტყმა, შემოკვრა
a blow on the head თავში ჩარტყმა
to strike a blow ჩარტყმა
a blow with a fist მუშტის დარტყმა
at one / a single blow ერთი დარტყმით
a retaliatory blow საპასუხო დარტყმა
to exchange / come to blows ხელჩართულ ჩხუბზე გადასვლა (გადავლენ)
without blows უჩხუბრად
give your nose a blow ცხვირი მოიხოცე
2 უბედურება, თავზარი, ელდა
it was a heavy blow to him ეს მისთვის დიდი უბედურება იყო
his sudden death was a blow to the family მისმა უცაბედმა გარდაცვალებამ თავზარი დასცა ოჯახს
3 (blew, blown) ბერვა (უბერავს), შებერვა, დაბერვა, ქროლა
the wind began to blow ქარმა დაუბერა
he blew at the candle / at his tea სანთელს / ჩაის შეუბერა
I blew her a kiss ჰაეროვანი კოცნა გავუგზავნე
the police man blew his whistle პოლიციელმა დაუსტვინა
4 ჩაბერვა
to blow a horn საყვირის მიცემა, დასიგნალება
a fuse / tire has blown ელექტროდამცველი გადაიწვა // საბურავი გასკდა
he was blowing after the run სირბილის შემდეგ ქშენდა
he parried the blow დარტყმა აიცდინა
the blow sent him reeling დარტყმამ შეატორტმანა
she rained blows on him მუშტები დააყარა
to blow one's nose ცხვირის მოხოცვა
a shrewd blow ძლიერი დარტყმა
to inflict a wound / suffering / blow ჭრილობის მიყენება // გულის ტკენა // დარტყმა (დაარტყამს)
the blow sent him sprawling დარტყმამ ძირს დასცა
a smashing blow გამანადგურებელი დარტყმა
to shower blows on smb. მუშტების დაყრა (მუშტებს დააყრის)
a mighty blow ძლიერი დარტყმა
●●to blow one's own trumpet თავის ქება, კვეხნა, ტრაბახი
a telling blow საკმაოდ ძლიერი დარტყმა
a vigorous blow ძლიერი დარტყმა
a hefty blow ძლიერი დარტყმა
a heavy blow / rain ძლიერი დარტყმა / წვიმა
a hard blow ძლიერი დარტყმა
he warded off the blow დარტყმა აიცდინა
from what quarter does the wind blow? საიდან / რომელი მხრიდან უბერავს ქარი?
the force of the blow დარტყმის სიძლიერე
to fend off a blow დარტყმის აცდენა
to fell smb. with a single blow ვისიმე ერთი დარტყმით წაქცევა
he evaded the blow დარტყმა აიცდინა
he dodged the blow / military service დარტყმა აიცდინა // სამხედრო სამსახურს თავი აარიდა /სამხედრო სამსახურისაგან თავი დაიძვრინა
she delivered him a blow on the head თავში სდრუზა
to deliver a blow დარტყმა, დრუზვა
it deadened the force of the blow ამან დარტყმის ძალა შეასუსტა
the news dealt me a blow ამ ამბავმა თავზარი დამცა
he dealt me a blow on the head თავში ჩამარტყა
they came to blows მუშტ-კრივზე გადავიდნენ
he is blowing hot and cold ხან ასე ამბობს და ხან ისე
to blow money ფულის გაფლანგვა
to blow one's brains out რევოლვერით (თავის) მოკვლა
to blow one’s nose ცხვირის მოხოცვა
he aimed a blow at me ხელი მომიღერა / მომიქნია // დარტყმა დამიპირა
the wind blew the ship off course ქარმა გემს სწორი კურსი დააკარგვინა
the wind blew my hat away ქარმა ქუდი მომტაცა
the door blew open / shut ქარმა კარი გააღო / დახურა

English-Georgian dictionary.

Игры ⚽ Нужен реферат?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Blow — Blow, v. t. 1. To force a current of air upon with the mouth, or by other means; as, to blow the fire. [1913 Webster] 2. To drive by a current air; to impel; as, the tempest blew the ship ashore. [1913 Webster] Off at sea northeast winds blow… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • blow — [bləʊ ǁ bloʊ] verb blew PASTTENSE [bluː] blown PASTPART [bləʊn ǁ bloʊn] [transitive] 1. informal if you blow money on something, you spend a lot of money on it, often money that you cannot afford: • He blew his wages on a new stereo …   Financial and business terms

 • Blow — «Blow» Сингл Кеша из альбома …   Википедия

 • Blow — may refer to: *Blowing, or exhalation *Strike (attack) *Drug slang for cocaine * Blow (film), a 2001 American film about drug trafficking * Blow ( My Name Is Earl ), a season 2 episode of My Name is Earl *Blow (drink), a brand of energy drink… …   Wikipedia

 • blow — Ⅰ. blow [1] ► VERB (past blew; past part. blown) 1) (of wind) move creating an air current. 2) propel or be propelled by the wind. 3) expel air through pursed lips. 4) force air through the mouth into (an instrument) to make a sound …   English terms dictionary

 • Blow-Up — Données clés Titre original Blowup Réalisation Michelangelo Antonioni Scénario Michelangelo Antonioni Tonino Guerra Edward Bond d après Julio Cortázar Acteurs principaux David Hemmings …   Wikipédia en Français

 • blow — blow1 [blō] vi. blew, blown, blowing [ME blowen < OE blawan < IE * bhlē : see BLAST] 1. to move with some force: said of the wind or a current of air 2. to send forth air with or as with the mouth 3. to pant; be breathless …   English World dictionary

 • Blow — Blow, v. i. [imp. {Blew} (bl[=u]); p. p. {Blown} (bl[=o]n); p. pr. & vb. n. {Blowing}.] [OE. blawen, blowen, AS. bl[=a]wan to blow, as wind; akin to OHG. pl[=a]jan, G. bl[ a]hen, to blow up, swell, L. flare to blow, Gr. ekflai nein to spout out,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Blow Up — is a club night that was founded in the early 1990s by promoter and DJ Paul Tunkin at a North London pub called The Laurel Tree . The night quickly became the centre of the emerging Britpop scene in Camden attracting long queues of people eager… …   Wikipedia

 • Blow-up — Titre original Blowup Réalisation Michelangelo Antonioni Acteurs principaux David Hemmings Vanessa Redgrave Peter Bowles Sarah Miles Scénario Michelangelo Antonioni Tonino Guerra Edward Bond d après Julio Cortázar …   Wikipédia en Français

 • Blow Up — Titre original Blowup Réalisation Michelangelo Antonioni Acteurs principaux David Hemmings Vanessa Redgrave Peter Bowles Sarah Miles Scénario Michelangelo Antonioni Tonino Guerra Edward Bond d après Julio Cortázar …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”